BẢNG TÍNH PHÍ GIAO DỊCH CQG

Nội dung thanh toán Phí (bao gồm VAT) Ghi chú
1. Phí mở tài khoản CQG Desktop (bắt buộc) 720.000  
2. Phí kết nối dữ liệu giá (Khách hàng)    

CME Group (Bundle)

[CBOT, CME, COMEX, NYMEX]

890.000 Hiện cả giá và cung cầu thị trường

CME Group (Bundle)

[CBOT, CME, COMEX, NYMEX]

90.000 Chỉ hiện giá
CBOT 320.000 Hiện cả giá và cung cầu thị trường
CBOT 30.000 Chỉ hiện giá
COMEX 320.000 Hiện cả giá và cung cầu thị trường
COMEX 30.000 Chỉ hiện giá
NYMEX 320.000 Hiện cả giá và cung cầu thị trường
NYMEX 30.000 Chỉ hiện giá
ICE EU 3.840.000  
ICE US 3.410.000  
SGX 520.000  
TOCOM 1.690.000