Ngô mini CBOT

 Hàng hóa giao dịch Ngô CBOT 
 Mã hàng hóa XC
 Độ lớn hợp đồng 1000 gi / Lot  
 Đơn vị yết giá cent / gi
 Thời gian giao dịch Th 2 – Th 6:  
• Phiên 1: 07:00 – 19:45 
• Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) 
 Bước giá 0.125 cent / gi 
 Tháng đáo hạn Tháng 3, 5, 7, 9, 12 
 Ngày đăng ký giao nhận Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báđu tiên 
 Ngày thông báo đầu tiên Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 
 Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn
 Ký quỹ Theo quy định của MXV
 Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
 Biên độ giá

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$0.25/gi 

$0.40/gi 

 Phương thức thanh toán Giao nhận vật chất
 Tiêu chuẩn chất lượng Ngô ht vàng loi 1, loi 2, loi 3  

 

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân Loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14% 2.00% 3.00% 0.10%

Loại 2

54 pound

14.50%

3.00% 5.00% 0.20%

Loại 3

52 pound

17.50% 4.00% 7.00% 0.50%

CÁC SẢN PHẨM KHÁC